SDDF har svarat på Naturvårdsverkets remiss angående jaktmedel

Förbundet konstaterar att det förslag som Naturvårdsverket lagt fram, med några undantag, förefaller vara svar på frågor som aldrig ställts. Flera förslag är sådana som tidigare lagts fram i SOU 2013:3 men som då förkastats av riksdag och regering och sålunda inte heller medförde någon ny lagstiftning.
Flera av förslagen kan förväntas innebära att ökad rättsosäkerhet för den enskilde.

Detta gäller i synnerhet förslaget att överlåta befogenheter om att avgöra vilka vapen som är lämpliga för jakt till Polismyndigheten. Det torde inte ha undgått någon som följt debatten om licenshanteringen i Sverige att polismyndigheten saknar erforderlig kompetens inom området för att kunna anförtros ett sådant uppdrag. Forskning visar också att Polismyndigheten uppfattar sig inte behöva följa lagar och regler i exempelvis vapenlicensärenden, något som gör det olämpligt att överföra ytterligare befogenheter till Polismyndigheten . Förbundet menar istället, liksom forskningen, att licenshanteringen bör överföras till en annan myndighet än Polismyndigheten.

Förbundet anser därför att den nuvarande ordningen där idrottsrörelsen (genom skyttegrenarnas reglementen) avgör vilka vapen som är lämpliga för målskytte och Naturvårdsverket vilka vapen som är lämpliga för jakt består.

Vi finner också att förslaget inte beretts på ett adekvat sätt. Exempelvis skulle förbud mot att använda olika typer av jaktvapen och tillbehör innebära negativa ekonomiska konsekvenser både för de enskilda som idag innehar sådana vapen, och för de handlare och grossister som säljer dylika. Vapen eller tillbehör som inte får användas skulle inte gå att sälja och skulle inte ha något värde annat än som skrot. Ett sådant förbud skulle också rimligen antas strida mot grundlagens och Europakonventionens skydd för äganderätten.

Förbundet vill också understryka att flera av förslagen bygger på antaganden om hur EU:s vapendirektiv skulle kunna komma att implementeras i Sverige. Någon implementering har emellertid inte skett vilket också skulle innebära att Naturvårdsverket inte heller har föreskriftsrätt på detta område. Naturvårdsverket kan inte gå före riskdagen när det gäller direktivets implementering och tillämpning, detta skulle strida mot utformningen av normgivningsmakten.

https://sdssf.se/forbundet-har-svarat-pa-naturvardsverkets-remiss-angaende-jaktmedel/

https://www.jaktojagare.se/kategorier/vapen-och-utrustning/naturvardsverket-foreslar-nya-vapenregleringar-20180704/

Vilket jäkla svammel…

Bakkappor mm, förstår inte ens vad det är ute med för nått med justerbara bakkappor?
det är ju inte värsta “tacti-cool” tillbehöret…?

”medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd”

inte är det då en stor “potatiskastare” som 600 NE jag skulle välja, möjligtvis är det en omskrivning för att komma åt .50 bmg?

.338 Lapua Magnum klarar ju sig med nya reglerna men är ju betydligt mer lämpad att skuta på långa håll med.