Regeringskansliet: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2018/01/ds-20181/

2018-01-29: Remiss finns i ovanstående länk. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Det vill säga förbund, föreningar, företagare och enskilda vapenägare kan lämna in remissvar.

Utskriven version kan köpas här

Analys av direktivet finns här:

https://firearms-united.com/lakomaa/

Sid 9 ff

Förslagen innebär i korthet följande.

 • Tillstånd att för andra ändamål än skjutning inneha sådana skjutvapen som ingår i direktivets kategori A och som huvud- sakligen har prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden ska få meddelas endast om vapnet har deaktiverats. Bestämmelsen införs för att uppfylla ändringsdirektivets skärpta krav på förbud för förvärv och innehav av skjutvapen som ingår i kategori A. Dessa krav påkallar också vissa ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statens vilt samt att Polismyndigheten utfärdar föreskrifter om aktivitets- krav och skjutskicklighet avseende sådana halvautomatiska skjutvapen i kategori A som inte är enhandsvapen.

 • Tillstånd att inneha skjutvapen eller sådana delar till skjutvapen som anges i 1 kap. 3 § f) vapenlagen ska som huvudregel tidsbegränsas till att gälla i högst fem år, om tillståndet avser vapen som ingår i kategori A eller delar till sådana vapen.

 • Det införs en reglering av löstagbara magasin som innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd får inneha löstagbara magasin tillvapnet. I övriga fall får särskilt tillstånd att inneha löstagbara magasin meddelas under samma förutsättningar som enligt nuvarande lagstiftning gäller för ammunitionstillstånd. De flesta av vapenlagens och vapenförordningens övriga bestämmelser avseende ammunition utvidgas också till att omfatta löstagbara magasin.

 • Det föreslås att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen. I stället införs för ljuddämpare samma reglering som föreslagits beträffande löstagbara magasin. Vidare föreslås att också avfyrnings- mekanismer ska omfattas av samma reglering.

 • Att bedriva mäklarverksamhet med skjutvapen eller ammunition ska kräva tillstånd enligt vapenlagen på motsvarande sätt som i dag gäller för handel med skjutvapen. Sådan vapenmäklar- verksamhet ska undantas från kravet på tillhandahållande- tillstånd enligt krigsmateriellagen. De allmänna förutsättning- arna som gäller för tillstånd att driva vapenhandel ska på motsvarande sätt gälla den som vill bedriva vapenmäklar- verksamhet, liksom de flesta av vapenlagens och vapenförord- ningens övriga bestämmelser avseende vapenhandel. Polis- myndigheten ska föra register över de fysiska eller juridiska personer som beviljats tillstånd att bedriva vapenmäklarverk- samhet.

 • Skjutvapen, ammunition och vapendelar som kräver tillstånd för innehav ska få förmedlas yrkesmässigt endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Yrkesmässig förmedling av sådan egendom till någon som inte har rätt att inneha den ska kriminaliseras.

 • En vapenmäklare ska föra förteckningar över de transaktioner och överföringar avseende skjutvapen som denne förmedlat, förhandlat fram eller arrangerat.

 • Vapenhandlare och vapenmäklare ska till Polismyndigheten anmäla genomförda transaktioner och överföringar avseende skjutvapen. Rapporteringen ska kunna ske elektroniskt, varvid Polismyndigheten ska föra in uppgifterna i sina register.

 • Reparationsförteckningar som förs enligt 8 kap. 2 § vapenför- ordningen ska, tillsammans med bilagor, överlämnas till Polismyndigheten om verksamheten upphör.

 • Den minsta tid som uppgifter om sådana skjutvapen och vapendelar som avses i 2 a kap. vapenlagen ska bevaras i vapenregister enligt 1 a kap. 10 § vapenlagen förlängs.

 • Tillståndsmyndigheterna (kommunerna respektive Inspektion- en för strategiska produkter och Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap) ska föra register över verksamheter som beviljats tillstånd till hantering av ammunition enligt 5 § lagen om brandfarliga och explosiva varor samt verksamheter som beviljas tillstånd till tillverkning av krigsmateriel enligt 3 § krigsmateriellagen.

 • Kravet på märkning vid införsel av vapen eller vapendelar till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen utvidgas. Detsamma gäller kravet på märkning av vapen och vapendelar som förs över från staten till permanent civilt bruk.

 • Bilagan till vapenförordningen ändras så att den överens- stämmer med bilaga 1 till vapendirektivet i dess ändrade lydelse.

Tror ni det blir mer frisläppt med ljuddämpare för fler klasser/typer av skjutvapen

sid 165 gäller nog halvautomater för sportskytte

I artikel 6.6 anges att medlemsstaterna under vissa förutsätt- ningar får tillåta tävlingsskyttar94 att förvärva och inneha sådana halvautomatiska skjutvapen som anges i punkt 6 och 7 i kategori A. För att tillstånd ska få beviljas måste de villkor som framgår av punkt a) – c) vara uppfyllda. Enligt punkt a) krävs en tillfreds- ställande bedömning av de relevanta uppgifterna till följd av tillämpningen av artikel 5.2. (Artikel 5.2 föreskriver att medlems- staterna ska ha ett system för övervakning under tillståndstiden

94 I den engelska versionen av ändringsdirektivet används begreppet target shooters, vilket snarare torde motsvara målskyttar på svenska.

om bl.a. innefattar bedömningar av relevant medicinsk och psykologisk information.) Enligt punkt b) krävs bevis för att den berörda tävlingsskytten aktivt tränar inför eller deltar i skytte- tävlingar som erkänns av en officiellt erkänd skyttesport- organisation i den berörda medlemsstaten eller av ett inter- nationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund. Vidare krävs enligt punkt c) intyg från en officiellt erkänd skyttesport- organisation som styrker att i) tävlingsskytten är medlem i en skytteklubb och regelbundet har bedrivit tävlingsskytte vid denna klubb under minst tolv månader95 och ii) skjutvapnet i fråga uppfyller de specifikationer som krävs för utövande av en skyttegren som erkänns av ett internationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund.
I artikel 6.6 andra stycket finns ytterligare ett undantag som gäller för medlemsstater som tillämpar ett militärt system som grundar sig på allmän värnplikt och som under de senaste 50 åren har tillämpat ett system med överföring av militära skjutvapen till personer som lämnar armén efter att ha fullgjort sin militärtjänst. Sådana medlemsstater får tillåta personer som lämnat armén och som ägnar sig åt tävlingsskytte att behålla helautomatiska vapen som av den relevanta offentliga myndigheten omvandlats till halvautomatiska vapen, förutsatt att myndigheten regelbundet kontrollerar att de personer som använder skjutvapnen inte utgör en risk för den allmänna säkerheten samt att villkoren i första stycket punkt a)-c) uppfylls.

Redan beviljade tillstånd
Genom ändringsdirektivet införs en ny artikel 7.4a. Där anges att medlemsstaterna får besluta att bekräfta, förnya eller förlänga tillstånd för halvautomatiska skjutvapen i kategori A punkterna 6, 7 eller 8 avseende ett skjutvapen som klassificerats i kategori B, och som lagligen förvärvats och registrerats före den 13 juni 2017, i enlighet med de övriga villkor som fastställs i direktivet. Vidare anges att medlemsstaterna dessutom får tillåta att sådana skjutvapen förvärvas av andra personer som beviljats tillstånd av medlemsstaterna i enlighet med ändringsdirektivet.

s192

"Den nya bestämmelsen om tidsbegränsning av tillstånd som avser skjutvapen som ingår i kategori A bör gälla endast för sådana tillstånd som meddelas efter ikraftträdandet. Detta bör regleras i övergångsbestämmelserna. "

Tweets

Vi vet alla att Peter Thorsell (PM) och Nils Hänninger (JuD) med A.Ygemans och M.Johanssons goda minne och sekretessmaskerande är de som pånytt försöker driva igenom Doris H Rydheims vapenlagsutredning från 2013.

— Toni Celan (@toni_celan) January 11, 2018

Utredaren skriver under 6.2.3 att förslaget får konsekvenser för Dynamiska skyttar. Det är det vi har sett hela tiden i detta från politiker. Att sportskyttar och jägare inte ska drabbas.. undantaget då de där 5000 skyttarna på "marginalen". som man ogärna pratar om.

— Martin Quensel (@wooflock) January 10, 2018

Intenionerna är tydliga. Man vill göra det svårare för sportskytte, fast EU direktivet ger möjlighet till undantag för just oss.. Kära politiker. Fråga era väljare om det är rimligt att fler sportskyttar bara får ha vapen i 5 år i taget. Vad tjänar samhället på det?

— Martin Quensel (@wooflock) January 10, 2018

Att notera att översättningen från det engelska originalet är fel, dock så finns fotnot 94 som säger I den engelska versionen av ändringsdirektivet används begreppet target shooters, vilket snarare torde motsvara målskyttar på svenska.

Fråga här är väl

 • huruvida man kan resa inom EU eller utanför EU med sådana “beviljade tillstånd”, då A vapen ofta kräver merarbete. Tävlingar i både USA och Ryssland är ju vanliga och speciellt resor till Ryssland är problematiska då det för närvarande är kraftiga importrestriktioner dit.
 • hur definieras magasinskapacitet, uppgift från fabrik eller verkligt antal, det finns ju ett flertal magasin där man kan tvinga in ett extra 21 skott, lär ju påverka både svenska skytteförbundet och IPSC kraftigt
 • inga definierade undantag för befintliga licenser, skall alla måste söka om sina licenser

sid 21 - 22 Om femårsliceser

6a §

Tillstånd att inneha skjut vapen och därtill hörande delar som kräver tillstånd ska tids- begränsas till att gälla i högst fem år om tillståndet avser

 1. explosiva militära missiler och startlavetter,
 1. helautomatiska skjutvapen,
 1. skjutvapen som är mask- erade som andra föremål,
 1. helautomatiska skjutvapen som har omvandlats till halv- automatiska skjutvapen
 1. halvautomatiska skjutvapen med centralantändning vars pipa inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm, med vilka mer än 21 patroner kan avfyras utan omladdning, om vapnet har ett fast magasin med kapacitet för mer än 20 patroner eller får användas med ett löstagbart magasin med kapacitet för mer än 20 patroner,
 1. halvautomatiska skjutvapen med centralantändning vars pipa överstiger 30 cm och vars totala längd överstiger 60 cm, med vilka mer än 11 patroner kan avfyras utan omladdning, om vapnet har ett fast magasin med kapacitet för mer än 10 patroner eller får användas med ett löstagbart magasin med kapacitet för mer än 10 patroner eller
 1. halvautomatiska långa skjutvapen (dvs. skjutvapen som ursprungligen är avsedda att avfyras från axeln) vars längd kan minskas till mindre än 60 cm utan att funktionaliteten går förlorad genom en vikbar kolv eller en kolv av teleskopisk typ eller genom en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg.

Tillstånd för en enskild att inneha andra enhandsvapen för flerskott än sådana som anges i första stycket och därtill hörande delar som kräver tillstånd ska tidsbegränsas på motsvarande sätt.

Tillstånd ska inte tidsbe- gränsas på sätt som sägs i första eller andra stycket, om särskilda skäl talar emot en sådan be- gränsning. Tillstånd ska inte heller tidsbegränsas om tillståndet avser skjutvapen som har deakti- verats enligt kommissionens ge- nomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemen- samma riktlinjer, om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft.

sid 23 - 24 om tillståndsplikt

8 §

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition, löstagbara magasin, avfyrnings- mekanismer och ljuddämpare till vapnet, om egendomen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser. Tillstånd att i andra fall inneha ammunition, löstagbara magasin, avfyrningsmekanismer och ljuddämpare får meddelas enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvud- män för museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas.

Så ?

 • Underbeslag, lowers blir licenspliktiga/får innehas om man har licens på vapnet
 • Magasin blir licenspliktiga / får innehas om man har licens på vapnet, maxtstraff 6 månader.
 • Ljuddämpare får innehas om man har licens på vapnet

Det är dessutom otydligt hur magasin definieras tex:

 • EU kräver inte heller tillståndsplikt för magasin eller för “avfyrningsmekanismer” (vad som nu avses med det). Det vill däremot utredaren ha.(Erik Lakomaa @ Twitter )

 • Att räkna ex magasin som vapendel är tveksamt ur flera perspektiv. Det första är att det inte går att legalt definiera vad ett magasin är, det är ju några plåt- eller plastbitar och en fjäder. Svårigheten att hitta en juridisk definition gjorde exempelvis att man strök magasin ur FN:s vapenprotokoll. (Erik Lakomaa @ Twitter )

 • Om samma magasin kan användas till pistol och gevär, där maxgräns för kategori-a vapen är 10 skott för gevär och 20 skott för pistol kan man tänka sig att man har magasin som fungerar både till gevär och pistol, detta är vanligt för Glock och CZ kloner, finns inga explicita definitioner i förslaget för att hantera detta .

 • Är det fabrikens märkning om antalet skott som gäller? Vad händer om det går att pressa in 21 skott i ett 20 skotts magasin? Om fjädern i magasinet bytes och det plötsligt går in 21 skott? Eller om man har ett magasin för kaliber .40 och det går att stoppa in 21 skott med kaliber .355 (9mm) och det är användbart (fungerar)

 • Hur får magasin fraktas? Vad händer om man tappar ett magasin? Om sportskyttar, Militärer, Hemvärn eller jägare tappar ett magasin, är det att likställa med borttappat vital vapendel? Får Militärer, Polis, skyddsvakter och Hemvärn inneha privat inköpta magasin (som de ju inte har licens på) ?

 • Löstagbara magasin finns ju också till leksaksvapen

 • Hur skall de magasin som blir förbjudna hanteras, magasin kostar minst 200 sek och ofta upp till 1500-1600 SEK

 • Får magasin som är för stora modifieras (förminskas) dvs en spacer sättas in för att minska antalet patroner de tar

 • Airsoftvapen är luftvapen och omfattas av vahpenlagstifningen använder ofta samma standard som riktiga gevär för sina gevär tex STANAG 4179 A från civila Armalite (AR)-15 som också används till militära vapen som M-16. Airsoft är en rätt stor sport där också många poliser och militärer är medlemmar, så det finns dessutom en kultur där Det har redan
  http://www.airsoft.nu/reportage/nonex-arbete-for-att-andra-vapenlagstiftningen/

sid 175

Målskytte med kategori A-vapen

[details=Målskytte med kategori A-vapen]> Vapen som ingår i kategori A används i dag vid målskytte inom Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sport- skytteförbundet.

Målskytte med helautomatiska vapen förekommer endast inom Svenska Skyttesportförbundet. Inom förbundet bedrivs skytte med militära vapen av äldre modell (k-pistar). Därutöver arrangerar förbundet i Försvarsmaktens regi skyttetävlingar där Försvars- maktens vapen av modell AK4 används. Skytte med halvauto- matiska gevär som har så stor magasinkapacitet att de faller under punkt 7 i kategori A används i flera skyttegrenar inom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Inom förbundet tillåts också skytte med sådana halvautomatiska vapen som anges i punkterna 6 och 8 i kategori A. Därutöver förekommer på klubbnivå inom Svenska Skytteportförbundet pistolskytte med halvautomatiska vapen som har så stora magasin att de faller under punkt 7 i kategori A.

Enligt artikel 6.6 tillåts medlemsstaterna att i undantagsfall bevilja tävlingsskyttar97 innehav av sådana halvautomatiska vapen som anges i punkt 6 och 7 i kategori A, dvs. helautomatiska vapen som omvandlats till halvautomatiska vapen samt halvautomatiska vapen med särskilt stor magasinkapacitet. Det förutsätter emeller- tid att villkoren enligt punkt a) – c) i artikel 6.6 är uppfyllda. Befintlig reglering uppfyller endast delvis dessa villkor. Framför allt motsvarar aktivitetskraven enligt gällande föreskrifter och allmänna råd inte ändringsdirektivets krav. Det finns inte heller någon möjlighet att med stöd av artikel 6.6 tillåta det målskytte som i dag bedrivs med helautomatiska vapen.

Enligt artikel 6.2 finns emellertid också möjlighet att i undantagsfall bevilja tillstånd för innehav av skjutvapen, väsentliga delar och ammunition i kategori A för ändamål som rör det nationella försvaret.

Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbun- det utgör sådana frivilliga försvarsorganisationer som anges i en bilaga till Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. De frivilliga försvarsorganisationerna utgör en del av det civila försvaret som, tillsammans med det militära försvaret, bildar det som brukar benämnas Sveriges totalförsvar.

När det gäller helautomatiska vapen krävs att en enskild, för att kunna meddelas innehavstillstånd, ska tillhöra en sådan skytte- organisation vars verksamhet är av betydelse för totalförsvaret (2 kap. 3 § första stycket 3 vapenförordningen). Bestämmelsen har införts just för att begränsa de civila innehaven till fall där innehavet är motiverat av försvarsskäl (se prop. 1999/2000:27 s. 39 f.).

I den proposition som ligger till grund för Riksdagens försvars- beslut för tiden 2016 – 2020 anförs att den försämrade säkerhets- politiska situationen i Europa innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. Det slås fast att planeringen för det civila försvaret bör återupptas och att de frivilliga försvars- organisationernas möjlighet att bidra till totalförsvaret och därmed även samhällets krisberedskap bör långsiktigt säkerställas. (Se prop. 2014/15:109 s. 104 och 114 f.)

Det har från såväl skytteförbund som Försvarsmakten fram- hållits att de civila skytteorganisationerna bidrar till Försvars- maktens verksamhet, dels genom utbildningsinsatser, dels genom den allmänna övnings- och tävlingsverksamheten. Det har upplysts att Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportför- bundet har i uppdrag att utbilda skytteinstruktörer för Försvars- maktens behov liksom att tillhandahålla grundutbildning på olika områden. Även Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet bidrar enligt uppgift med vissa utbildningsinsatser.

Försvarsmakten har också framhållit att allt frivilligt klubb- och tävlingsskytte på sikt bidrar till svensk totalförsvarsförmåga eftersom det dels ger Försvarsmakten möjlighet att rekrytera per- soner som redan har kunskap och erfarenhet av skytte och vapenhantering, dels ger anställda inom Försvarsmakten möjlighet att på fritiden kunna träna, tävla och utveckla sin skjutskicklighet. Av den anledningen är det enligt Försvarsmakten också viktigt att de civila skytteorganisationerna tillåts att bedriva skytte med vapen som liknar dem som brukas inom försvaret. Den skytteverksamhet som i dag bedrivs med sådana vapen som ingår i kategori A är därför, enligt Försvarsmaktens uppfattning, av stor betydelse för Försvarsmaktens verksamhet och Sveriges totalförsvar.

Mot bakgrund av Försvarsmaktens inställning bör det kunna hävdas att det skytte som i dag bedrivs inom skytteorganisa- tionerna med sådana vapen som ingår i direktivets kategori A har en sådan betydelse för det nationella försvaret att det finns möjlighet att även fortsättningsvis tillåta det med stöd av artikel 6.2. När det gäller skyttet inom de frivilliga försvarsorganisa- tionerna ger även Riksdagens försvarsbeslut för åren 2016 – 2020 stöd för en sådan slutsats.

Även vid en tillämpning av artikel 6.2 förutsätter emellertid ändringsdirektivet att tillståndsgivningen är restriktiv. Möjligheten för medlemsstaterna att bevilja tillstånd till innehav av kategori A- vapen enligt artikel 6.2 är begränsad till enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall och förutsätter att det inte strider mot allmän säkerhet eller allmän ordning.

När det gäller tillstånd till helautomatiska vapen och enhands- vapen krävs enligt 2 kap. 6 § vapenlagen att det föreligger synnerliga skäl. Sådana halvautomatiska vapen i kategori A som inte är enhandsvapen omfattas däremot inte av kravet på synnerliga skäl. För sådana vapen finns inte heller några rättsligt bindande föreskrifter om kravet på sökandens föregående aktivitet och det ställs inte några särskilda krav på sökandens skjutskicklighet. Mot den bakgrunden kan det ifrågasättas om befintlig reglering lever upp till ändringsdirektivets krav på att tillstånd ska få meddelas endast i enskilda och vederbörligen motiverade undantagsfall. För att kraven i ändringsdirektivet uppfylls krävs att Polismyndigheten utfärdar rättsligt bindande föreskrifter angående kravet på aktivitet och skjutskicklighet för den typen av vapen, motsvarande de som nyligen har utfärdats avseende enhandsvapen (PMFS 2016:4, FAP 551-3). I enlighet med vad som anförts ovan får i övrigt de tillstånd till innehav för målskjutning av sådana skjutvapen som ingår i kategori A som kan meddelas enligt befintlig reglering anses utgöra tillåtna undantag från ändringsdirektivets förbud. Ändrings- direktivet påkallar således inte några författningsändringar i det hänseendet.
[/details]

Att notera från sid 175 :

Kommentar från Dr Erik Lakomaa på facebook

https://www.facebook.com/groups/136505873105020/permalink/1588133597942233/

Svensk jakt: Licenskrav på ljuddämpare slopas
https://svenskjakt.se/start/nyhet/licenskrav-pa-ljuddampare-slopas/

1 gillning

Armebloggen: FÖRSVARMAKTEN BEHÖVER CIVILT SKYTTE

https://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/2014/06/03/forsvarmakten-behover-civilt-skytte/

Att notera att den polska och tjeckiens regeringen har bestämt sig för att ansluta sig till Tjeckiens strid mot Vapendirektivet 91/477/EEC i EU Domstolen och anför att direktivet bygger på falska antaganden samt begär anstånd av implementeringen till dess Tjeckiens mål är avslutat.

Summary

“Ministry of Interiors and Administration
Warsaw, October 6, 2017
A response to a multiple petition regarding a case by Republic of Poland to European Tribunal of Justice against European Parliament Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons
Taking into consideration that the main goal of 91/477/EEC Directive on the control of the acquisition and possession of weapons should be pursuance of improvement of function of the internal EU firearms market, with simultaneous guarantee of safety of EU citizens and in order to achieve this goal, creation of comprehensive legal framework, Republic of Poland actively participated in the negotiations and expressed opinions on particular laws.
Republic of Poland opinions motion on EU Parliament and European Council to amend Directive 9 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was proceeded based on the wrong assumptions and lacking the proper factual and bona fide justification showing that there is a significant dependency between legal market and legal possession, by the EU citizens, specific kinds of firearms, and illegal market, which is connected with criminal activities. As the result, the new solutions are excessive, too harsh and not always rational.
Taking into consideration the above and also impact assessment and the consequences of the new regulations from the Directive, the Government of Republic of Poland’s position was to reject the Directive 91/477/EEC.
The Government position was accepted by the Senate Commission on the EU on January 22, 2016 and again by the same commission on January 27, 2016.
The Directive was accepted by the European Parliament on March 14, 2017. The vote within the Council of European Union was taken during the General Affairs Committee (GAC) on April 25, 2017. The vote was accepted by qualified majority, with objections from Poland, Czech Republic and Luxembourg.
On May 17, 2017, the European Parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 from May 17, 2017 amending the Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was signed by Presidents of the Council of European Union and the European Parliament, and on May 24, 2017 was published in Official Journal of the EU and entered into force on the 20th day after publication date.
August 9, 2017 the Government of the Czech Republic submitted a case to European Tribunal of Justice, to nullify the European parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 of May 17, 2017 to change Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons. The case was registered as C-482/17. On the same day the Czech Republic submitted a motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).
Taking into consideration that implementation of the Directive 2017/853 into the Polish legal system will create essential social-economical side effects for the entrepreneurs acting at the field of firearms production and trade, for the owners of weapons affected by the before mentioned Directive, and also large increase of obligations for the administrative bodies, Minister of Interiors and Administration initiated the procedure, by the Polish Government Plenipotentiary, to address the European Tribunal of Justice to admit Poland to participate in the motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).
The next step to be taken by the Minister of Interiors and Administration will be to join to the main case – to nullify the Directive 2017/853 of May 17, 2017 r. (C-482/17).
Affiliation with the cases C-482/17 and C-482/17 R as an intervener will be realized based on the Rules of the Official Journal of the EU (OJ EU L 265.1 of September 29, 2012). According with the article 130 par. 1 of the Rules, the motion to join the case as an intervener is to be submitted within 6 weeks from the date of the case publication in the OJ EU. The publication is performed based on the article 21 par. 4 of the Rules.
As of October 5, 2017 the case of Czech Republic was not published in the OJ EU.”

1 gillning

https://svenskjakt.se/start/nyhet/jagareforbundet-krangligare-regler-nytt-vapenforslag/

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/expert-varnar-for-nya-vapenlagen-20180109/

Vad är det för införandedatum som gäller? Jag hittar 2 datum som påverkar mig för inköp av halvautomat gevär i vapendirektivet:

Att allt kommer att börja gälla den 14 september 2018

Men även att vapen som köpts och registrerats innan 13 juni 2017 är ok. Efter den 13/6 2017 så blir det retroaktiva 5-års-licenser såsom jag tolkar det.

Har jag fel?

Den är otydlig, min Spekulation:

 • 13 juni 2017 gäller för jaktgevär och samlingsändamål. För sportskytte finns generellt undantag
 • men sportskyttes undantag gäller max 10 skott (för gevär) och 20 skott (för pistol) , man måste söka om på speciell “A klass” licens om man vill ha större magasin, något som inte klart definieras i lagen utan skall lämnas till polisens FAP (sid 175)

Vetenskaplighet

Nedan är information från : Dr Erik Lakomaa, ej direkt citerat

I bilagan till EU:s utvärdering av vapendirektivet från 2014 finns (med början på sidan 14) referenser till forskning på området (och som utgör den vetenskapliga grunden för utvärderingen). Det är alltså inte vem som helst som påstår att detta är forskningsläget utan EU själva (beskrivningen är också korrekt. De referenser som tas upp är de relevanta studierna, fö refereras både min egen och Hagelins studier)

Värt att notera är att denna forskning är samstämmig gällande att åtgärder mot legala vapen inte påverkar kriminell vapenanvändning. Nedan är citat av de relevanta delarna i de studier som EU refererar:

 • ”Failed to identity any gun control that had reduced violent crime, suicide, or gun accidents” ( Wellford & al 2004) (EU kallar av någon anledning publikationen för “Wellford & al 1997” men det är denna som avses) Guns, Violent Crime, and Suicide in 21 Countries 43 Canadian Journal of Criminology 2001

 • ”No significant correlations [of gun ownership levels] with total suicide or homicide rates were found”. (Killias & Al 2001)

 • ”There is no consistent significant positive association between gun ownership levels and violence rates: across (1) time within the United States, (2) U.S. cities, (3) counties within Illinois, (4) country-sized areas like England, U.S. states, (5) regions of the United States, (6) nations, or (7) population subgroups…” (Kleck 1997)

 • ”There is no evidence anywhere to show that reducing the availability of firearms in general likewise reduces their availability to persons with criminal intent, or that persons with criminal intent would not be able to arm themselves under any set of general restrictions on firearms” (Kates & Mauser 2004) Would Banning Firearms Reduce Murder and Suicide

Det står så här skrivet:

I artikel 7.4a, som är ny, anges att medlemsstaterna får besluta att
bekräfta, förnya eller förlänga tillstånd för halvautomatiska
skjutvapen i kategori A punkterna 6, 7 eller 8 avseende ett
skjutvapen som klassificerats i kategori B, och som lagligen
förvärvats och registrerats före den 13 juni 2017, i enlighet med de
övriga villkor som fastställs i direktivet.

Punkt 7 & 8 är ju halvautomatiska gevär (tex AR15) och datumet betyder att har du fått licens innan 13 juni 2017 så är du safe. Gissar att de inte vill ha någon anstormning av ansökningar innan 14e september 2018 :frowning:

https://www.facebook.com/PiaClerteSportshooter/posts/783200085213432

https://www.facebook.com/pistolskytteforbundet/posts/1797397660304849

Svenska Pistolskytteförbundet och ett stort antal andra instanser har fått promemorian “Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv” på remiss. Svaret ska vara inne senast 20 april. Vi kommer att sätta oss ner tillsammans med andra skytte- jägare- och samlarorganisationer för att diskutera vårt svar.
Redan nu kan vi säga att det som påverkar våra medlemmar mest är regleringen av alla magasin. Innebörden är att sådana får innehas endast av den som har tillstånd för vapnet de passar till samt ska hållas under uppsikt eller låsas in och in/utföras och handlas med enligt samma regler som ammunition. När det gäller pistolmagasin under 20 skott är det dessutom inget EU-krav.