Interpellation 2017/18:510 Genomförandet av vapendirektivet

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/genomforandet-av-vapendirektivet_H510510/html

Interpellation 2017/18:510 Genomförandet av vapendirektivet av Daniel Bäckström © till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Det är viktigt att vända på varje sten för att agera mot terrorism och våld och att minska de illegala vapnen i samhället. Men då är det givetvis viktigt att adressera frågan om illegala vapen, inte legala vapen som handhas ansvarsfullt, ofta av sportskyttar och jägare. Centerpartiet sa nej till EU:s vapendirektiv av just den anledningen, och nu tycks regeringens utredare gå ännu längre än vad direktivet kräver i genomförandet av lagen i Sverige.

Sverige har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och behöver stärka såväl försvarsvilja som folkförankring. Frivilliga försvarsorganisationer utgör en viktig resurs för den samlade krisberedskapen och försvarsförmågan, och om fler ideella krafter involveras i hela landet kan förmågan stärkas ytterligare. Med god lokal kännedom, engagemang och organiseringsförmåga finns möjligheten att utveckla ett närmare samarbete mellan försvarsmakten, sportskyttar och jägare. Inte minst för det dynamiska skyttet, som med sin verksamhet redan har ett bra samarbete med försvarsmakten. Jag är orolig att denna verksamhet nu riskeras, när den i stället borde utvecklas med totalförsvarets uppbyggande i åtanke.

Tidigare inrikesministern Ygeman upprepade vid flera tillfällen att i genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv skulle undantag ges för skytteorganisationer inom de frivilliga försvarsorganisationerna för att säkra totalförsvarets behov. Vidare försäkrade inrikesministern att med det nya vapendirektivet minskar risken för att lagliga vapen hamnar på avvägar samtidigt som svenska jägare och sportskyttars intressen har värnats. Jag utgår ifrån att inrikesministern talade för hela regeringens syn och att Ygemans avgång inte påverkar detta ställningstagande.

I remissvaren på regeringens utredning framkommer en annan bild och att flera av remissinstanserna är kritiska till utredningens förslag. Förslaget går längre än vad EU-direktivet kräver och kommer innebära problem för bland andra jägare och sportskyttar samt vara till men för totalförsvaret. Inget av inrikesministerns löften ser därmed ut att infrias.

Några exempel ur remissvaren:

  • Svenska Jägareförbundet skriver i sitt remissvar att man bör följa EU:s krav och säger nej till klassning av sportskyttevapen i A, liksom till tillståndsplikt för i dag licensfria vapendelar.
  • Föreningen Precisionsskyttarna skriver i sitt remissvar att förslaget att omklassificera sportskyttevapen till kategori A (“krigsmateriel”), vilket EU inte heller kräver, skulle göra att det inte gick att flyga med dem och inte heller att utan vidare köpa reservdelar till dem.
  • Naturvårdsverket skriver i remissvaret att utredaren går längre än vad EU kräver, att förslagen innebär ökad administrativ kostnad för staten och innebär problem för jägare, jaktskyttar och handel.
  • Sveriges Vapenägareförbund skriver bland annat att utredarens förslag går emot totalförsvarets intressen, och Stockholms Luftvärnsförenings Skytteförening skriver att utredarens förslag hotar både deras verksamhet och är till men för totalförsvaret.
  • Stockholms Militära och Polisiära Skytteförening skriver att förslaget går längre än vad vapendirektivet kräver och bland annat skulle omöjliggöra internationella tävlingar i vissa skyttegrenar då sportskyttevapen som klassats som A inte skulle gå att resa med.

Mina frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson blir därmed:

  • På vilket sätt har totalförsvarshänsyn tagits i utredningen om vapendirektivets implementering i Sverige?
  • Vad i förslaget återspeglar inrikesministerns löften om att undantag ska ges för skytteorganisationer inom de frivilliga försvarsorganisationerna för att säkra totalförsvarets behov i genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv?
  • Hur värnas svenska jägares intressen när förslaget till och med går längre än EU:s vapendirektiv kräver?
  • Hur värnas svenska sportskyttars intressen när förslaget till och med går längre än EU:s vapendirektiv kräver?

I dagens debatt mellan Morgan Johansson och och Daniel Bäckström så påstår ministern att halvautomatiska sportvapen ingår i EU kategori A och vilket är felaktigt då inga sådana ingår i A. Däremot har utredaren och polismyndigheten felaktigt påstått detta.

Förslaget om att flytta sportvapen till kategori A ströks ur det kompromissförslag som slutligen antogs, detta hade räddat den internationella skytteidrotten. Den svenske utredaren kastade emellertid på nytt in det ratade förslaget i sitt implementeringsförslag.

K-pist m/45b som används i grenen k-pistskytte är klassad i A idag (och den går därför inte heller att flyga med). Men inga halvautomatiska sportvapen är det i dag och EU kräver inte heller att några omklassificeras.

En omklassning (som utredaren vill ha trots att det inte krävs) skulle innebära att utövare av andra skyttegrenar skulle få samma problem som k-pistskyttarna har idag. Däremot finns inget i EU-direktivet som kräver några ändringar för k-pistskyttet (utredaren vill ändra där ändå)

https://twitter.com/oluies/status/1005116009227931648